Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za celý rok 2014

Štvrtý kvartál 2014:

 
Celý rok 2014:

 
 
KOMENTÁR HANSA VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA ERICSSONU
 
Vykázaný objem tržieb v sledovanom štvrťroku medziročne vzrástol o 1 %, po zohľadnení
porovnateľných obchodných jednotiek a vplyvu menového kurzu poklesol o 2 %, pričom vzrástli
príjmy z prevádzkovej činnosti hlavného predmetu podnikania.
Výrazný rast predaja na Strednom východe, v Európe a Ázii bol v sledovanom štvrťroku
kompenzovaný pretrvávajúcim poklesom predaja v Severnej Amerike.
 
Predaj riešení mobilného vysokorýchlostného pripojenia medziročne a medzikvartálne vzrástol
v dôsledku pokračujúcej realizácie skôr oznámených kľúčových zákaziek. Tieto zákazky prispeli
k rastu objem tržieb v pevninskej Číne, na Taiwane, v Japonsku, Indii a častiach Európy.
V pevninskej Číne sa väčšina obchodov realizovaných v sledovanom štvrťroku týkala pokračujúceho
zavádzania sietí LTE.
 
Rast tržieb v Severnej Amerike bol aj v tomto štvrťroku dosiahnutý najmä vďaka investíciám
telekomunikačných operátorov do rozširovania kapacít a zlepšovania kvality sietí, rýchlosť rastu sa
však spomalila. V sledovanom štvrťroku ďalej poklesla obchodná činnosť – telekomunikační
operátori sa aj naďalej zameriavajú na optimalizáciu tokov hotovosti, aby mohli financovať akvizície
veľkých firiem a investovať prostriedky do aukcií rádiových pásiem.
 
Dopyt spotrebiteľov a rast objemu mobilnej dátovej prevádzky sú v Severnej Amerike aj naďalej
silné. Avšak vzhľadom k už zverejneným aktuálnym údajom a z vyššie uvedených dôvodov
očakávame, že trh s mobilným vysokorýchlostným pripojením v Severnej Amerike bude
v krátkodobom horizonte stále rásť pomalým tempom.
 
Divízia Globálne služby vykázala stabilný rast, o predaj v segmente Profesionálnych služieb sa
zaslúžili najmä manažované služby a integrácia systémov. V sledovanom štvrťroku bolo
uzatvorených 17 nových zmlúv o manažovaných službách, vrátane zmluvy pokrývajúcej celé územie
Indie.
 
Prevádzkový zisk v sledovanom kvartáli medziročne vzrástol, najmä vďaka vyššiemu objemu
predaja softvéru a zlepšeniu efektivity. Tento rast bol čiastočne kompenzovaný vyššími
prevádzkovými nákladmi súvisiacimi s plánovaným výrazným navýšením investícií do cieľových
segmentov. Skutočný vplyv menových kurzov, pri zohľadnení transakčných vplyvov, prevodov mien
a kolísaní kurzu, sa do prevádzkového zisku premietol pozitívne.
 
Za celý rok 2014 Ericsson vykázal stabilný rast objemu tržieb zo solídnou prevádzkovou maržou.
Pokles objemu tržieb v Severnej Amerike o 8 % bol kompenzovaný rastom predaja na Strednom
východe v Európe a Ázii. Došlo k zvýšeniu prevádzkovej marže u hlavného predmetu podnikania
vďaka vyššiemu podielu predaja kapacít a zlepšeniu efektivity. Tento nárast bol čiastočne
kompenzovaný stratami zo zaistenia meny, investíciami do cieľových segmentov a stratami
súvisiacimi s prevádzkou modemov.
 
Viac než 100 zmlúv o poskytovaní licencií k riešeniam IPR, ktoré sme doteraz uzavreli, dokladá
hodnotu investícií do nášho výskumu a vývoja a umožňuje firmám pôsobiacim v tomto odvetví aj
naďalej inovovať a uvádzať na trh atraktívne produkty. V roku 2014 vykázali príjmy z riešení IPR
stály rast. Aj naďalej budeme predávať licencie k našim patentom ku štandardným a základným
komponentom za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich podmienok (princíp FRAND).
Na Dni kapitálových trhov (Capital Markets Day), ktorý sa konal v novembri, sme načrtli pokrok
v realizácii našej stratégie „zosieťovanej spoločnosti“, s dôrazom na rozvoj trhu, program rastu firmy,
transformáciu a ziskovosť. V súlade s touto stratégiou sme investovali do našich cieľových
segmentov: siete IP, cloud, televízne a mediálne riešenia, riešenia pre priemysel a spoločnosť
a systémy prevádzkovej a obchodnej podpory. Objem tržieb v cieľových segmentoch vykázal v roku
2014 rast o viac než 10 %.
 
 
Aj naďalej aktívne vyhľadávame možnosti, ako zlepšovať efektivitu fungovania našej spoločnosti.
Pokračuje realizácia programu úspory nákladov a zvyšovania efektivity, ktorý sme predstavili na Dni
kapitálových trhov, ktorého cieľom je dosiahnuť úspory približne 9 miliárd švédskych korún. Program
bude v plnej miere realizovaný v priebehu roku 2017. Jeho súčasťou sú činnosti zamerané na
ukončenie predaja modemov, ktoré sú realizované v predstihu.
 
V roku 2014 sa zvýšil tok hotovosti z prevádzkovej činnosti, za celý rok dosiahol objem 18,7 (17,4)
miliardy švédskych korún. Už tretí rok v rade sme prekročili náš cieľ konverzie hotovosti o viac než
70 %. Výsledkom je solídna bilancia, ktorá nám umožňuje aj naďalej realizovať našu stratégiu
a sústavne plniť záväzky voči akcionárom spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje pre rok 2014
dividendu vo výške 3,40 (3,00) švédskej koruny na akciu, čo predstavuje nárast o 13 percent.